Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι αποτυχίας του έργου;

Μερικές από τις πιο κοινές αιτίες αποτυχίας του έργου:

  • Κακό καθορισμένο πεδίο εφαρμογής ή λανθασμένος ή ελλιπής ορισμός του προβλήματος ή ασάφεια στον ορισμό του τελικού στόχου της συνεργασίας.
  • Ανεπαρκής ορισμός του ρίσκου ή αναποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης κινδύνων.
  • Αποτυχία εντοπισμού βασικών αναφορών.
  • Σύμβουλοι ή Διαχειριστές έργων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και εκπαίδευση στο συγκεκριμένο έργο ή ζητούμενο.
  • Χωρίς χρήση τυπικών μεθόδων και στρατηγικών.
  • Έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.