Χωροταξική λειτουργική και διοικητική μελέτη αποθήκης